White-tailed Kingfisher

Tanysiptera sylvia


Australia SG 675 (1980) Papua New Guinea SG 404 (1981)

1

 

84-91