Lemon Dove

Aplopelia larvata


Ciskei SG 16a (1990) Malawi SG 801 (1988)

22

 

66-68