Slender-billed Kite

Rostrhamus hamatus


Surinam SG 1891 (2001)

48

 

30-22