White-tailed Kite

Elanus leucurus


Belize SG 820 (1985) Guyana SG 6784 (2012) Surinam SG 3006 (2012)

6 7

 

30-16