Sooty Chat

Myrmecocichla nigra


Uganda SG 2097 (1999)

2 3 10

 

130-155