Megapodiidae (Megapodes)
Code Common Name Scientific Name
33-2 Wattled Brush-turkey Aepypodius arfakianus
33-5 Black-billed Brush-turkey Talegalla fuscirostris
33-6 Brown-collared Brush-turkey Talegalla jobiensis
33-8 Maleo Macrocephalon maleo
33-10 Niuafo'ou Scrubfowl Megapodius pritchardii
33-11 Micronesian Scrubfowl Megapodius laperouse
33-12 Nicobar Scrubfowl Megapodius nicobariensis
33-18 Melanesian Scrubfowl Megapodius eremita
33-19 Vanuatu Scrubfowl Megapodius layardi
Previous Index Home Next