Sittidae (Nuthatches)
Code Common Name Scientific Name
161-2 Eurasian Nuthatch Sitta europaea
161-4 Kashmir Nuthatch Sitta cashmirensis
161-8 Brown-headed Nuthatch Sitta pusilla
161-10 Algerian Nuthatch Sitta ledanti
161-11 Krueper's Nuthatch Sitta krueperi
161-13 Yunnan Nuthatch Sitta yunnanensis
161-14 Red-breasted Nuthatch Sitta canadensis
161-17 Rock Nuthatch Sitta neumayer
161-18 Persian Nuthatch Sitta tephronota
Previous Index Home Next